Systeemanalyse Terrassenmaas (Vierwaarden)

De Terrassenmaas is een uniek riviersysteem, met oeroude rivierterrassen en bijzondere grondwatergevoede natuur, dat sterk afwijkt van elk ander riviertraject in Nederland. Op het traject tussen Venlo en Broekhuizen werkt het waterschap Limburg aan het project Vierwaarden. Naast de aanleg van nieuwe dijken (HoogWaterBeschermingsProgramma), voorziet dit project onder meer in rivierverruimingsmaatregelen en in een bredere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en de economische ontwikkelingskansen van het Noord-Limburgse Maasdal. Daarnaast vormt de Noord-Limburgse Terrassenmaas een belangrijke ecologische schakel voor het PAGW-programma Rivieren (Programmatische Aanpak Grote Wateren). Om de natuur en waterkwaliteit van de Terrassenmaas te verbeteren heeft de PAGW aansluiting gezocht bij het project Vierwaarden. Tevens vormt Vierwaarden een pilotproject voor het programma IRM (Integraal RivierManagement), dat inzet op een duurzaam rivier- en hoogwaterbeheer langs onze rivieren. Al die onderdelen worden binnen Vierwaarden in samenhang opgepakt, waarbij voor PAGW centraal staat dat hierbij zo goed mogelijk bij de systeemkenmerken van het Limburgse terrassenlandschap wordt aangesloten.

Om effectief vanuit zo’n systeembenadering aan maatregelen te kunnen werken, moeten we weten hoe het riviersysteem van de Noord-Limburgse Maas in elkaar zit. Daarom is als onderdeel van het project Vierwaarden en PAGW tezamen een systeemanalyse opgesteld die aangeeft hoe dit landschap functioneert, maar ook wat dit betekent voor manier waarop we naar maatregelen kunnen kijken en welke landschappen en natuur we daarbij kunnen verwachten.

Download hier