Cyclisch Beheer in de Gelderse Poort

In het programma “Dynamisch Uiterwaardenbeheer” werken Staatsbosbeheer, Ark, WNF en Rijkswaterstaat samen om het ecologisch en rivierkundig beheer van de uiterwaarden beter op elkaar af te stemmen. Dit programma voorziet erin maatregelen in kaart te brengen die tezamen tot een meer flexibel beheer van natuurgebieden in de uiterwaarden kunnen leiden, zonder dat hoogwaterdoelen in het geding komen.

Een belangrijk concept hierbij is dat van “Cyclische Verjonging”. Dit principe gaat er vanuit dat het periodiek terugzetten van de natuurlijke successie een belangrijk onderdeel is van natuurlijke riviersystemen. Omdat het langs onze vastgelegde rivieren niet meer vanzelf optreedt, kan het alleen door actief menselijk ingrijpen tot stand komen. Daarmee is het een bruikbaar instrument om zowel de ecologie als hoogwaterveiligheid van terreinen te verbeteren (zie Handboek Cyclisch Beheer, Peters e.a., 2006).

Ark en Staatsbosbeheer hebben Bureau Drift gevraagd om een uitwerking te maken van potentiële maatregelen voor Cyclische Verjonging in de Gelderse Poort. Uitgangspunt hierbij is dat het om ecologisch geïnspireerde maatregelen gaat, die positief zijn voor de natuur, maar ook leiden tot waterstandsdalingen. Deze dalingen kunnen vervolgens elders in het gebied ingezet worden om vegetatie te laten groeien.

<Rapport volgt>