balk-1-organisatie-drift1

Bureau Drift is het landschapsecologisch advies- en planbureau van Bart Peters: geëngageerd landschapsecoloog en plannenmaker en liefhebber van ons rivierengebied. Hij is al bijna 30 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuurprojecten en gebiedsontwikkelingsprogramma’s, vaak langs de grote rivieren, maar ook elders. Bart werkt hierbij vanuit verschillende rollen: de ene keer als ontwerper in grote inrichtingsprojecten, dicht tegen de uitvoering aan, dan weer op meer strategisch niveau als kwaliteits- en beleidsadviseur op zowel de inhoud (wat te doen) als op proces (hoe krijgen we dat gerealiseerd?). Om binding te houden met de praktijk in het veld blijft hij ecologisch veldwerk doen, vaak vanuit eigen programma;s (bv. Rijn- en Maas in Beeld, programma Smart Rivers), betrokken bij beheer van gebieden en bij begeleiding van projectuitvoering in uiterwaardgebieden en beekdalen. Daarnaast geeft hij trainingen, is hij betrokken bij onderwijsprogramma’s en auteur van enkele handboeken over het ontwerpen en realiseren van (ruimtelijke) kwaliteit in rivierprojecten. Over 30 jaar opgebouwde gebiedskennis wordt daarbij steeds vertaald naar praktische en uitvoerbare plannen en projecten en een aanpak die ook concrete resultaten oplevert. Steeds kwaliteitsgedreven en gericht op het verbinden van doelen en partijen.

Bureau Drift werkt voor een groot aantal landelijke en regionale overheden (ministeries, provincies etc.), voor waterbeheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen), uitvoerende diensten (DLG’s, Waterdiensten, projectbureaus, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken), terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen) en bedrijfsleven (klik hier).

Deze website is bedoeld om geïnteresseerden toegang te geven tot de publicaties en plannen van Drift en als korte kennismaking met actuele projecten.

balk-2-organisatie-drift