Bureau Drift is het landschapsecologisch advies- en planbureau van Bart Peters: plannenmaker, landschapsecoloog en beleidsadviseur. Hij is al ruim 20 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten, vaak langs de grote rivieren, maar zeker ook elders. Werkzaamheden omvatten o.a. het maken van inrichtingsplannen, adviseren over natuurbeleid en gebiedsontwikkeling, ecologisch veldwerk en het begeleiden van hoogwaterprogramma’s en natuurprojecten. Steeds kwaliteitsgedreven, werkend van de eigenheid van landschappen en gebieden en gericht op het verbinden van doelen en partijen.

Drift werkt voor een groot aantal landelijke en regionale overheden (ministeries, provincies etc.), voor waterbeheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen), uitvoerende diensten (DLG’s, Waterdiensten), terreinbeherende organisaties en bedrijfsleven (klik hier). In de filosofie van werken wordt steeds geprobeerd vanuit een sterke gebiedskennis zo dicht mogelijk bij de eigenheid van een gebied te blijven en daarbinnen praktische en uitvoerbare plannen en trajecten te kiezen. In de praktijk betekent dat steeds een zoektocht naar samenhang tussen thema’s als hoogwaterveiligheid, natuur, economie en lokale kwaliteiten van een gebied.

Deze website is bedoeld om geïnteresseerden toegang te geven tot de publicaties en plannen van Drift en als korte kennismaking met actuele projecten.

balk-2-organisatie-drift

Visie en werkfilosofie

Hoe krijgen we landschappen op een goede manier weer aan de praat? Hoe doen we dat vanuit een maatschappelijke context en reele meerwaarde? En hoe zorgen we daarbij voor een gezamenlijke inhoudelijke filosofie en gevoel van urgentie rond een project? Vragen die in het kort de werkfilosofie van Bureau Drift beschrijven.

Bureau Drift is het landschapsecologische plan- en adviesbureau van Bart Peters. Hij houdt zich al meer dan 17 jaar bezig met planvorming, landschaps en gebiedsontwikkeling  en ecologisch onderzoek. Veelal spelen projecten en plannen op het scheidsvlak van hoogwaterbestrijding, natuurontwikkeling, delfstofwinning, recreatie/toerisme en stedelijke ontwikkeling.

balk-1-organisatie-drift1

Hierbij is het rivierengebied de eerste liefde, maar ook op tal van andere terreinen is Drift actief, zoals de ontwikkeling van beekdalen, hellingbossen, dekzandgebieden, de Nederlandse delta en zelfs de inrichting van Limburgse mergelgroeven.

Drift werkt veel in opdracht van partijen als Rijkswaterstaat, Ministerie van ELI, provincies, natuurorganisaties, waterschappen, maar ook het bedrijfsleven en andere adviesbureaus ( klik hier voor opdrachtgevers en partnerorganisaties).

balk-engelse-alant

Hoewel formeel een eenmansbureau werkt Bureau Drift zo nodig samen met een netwerk van collega-bureaus en andere deskundigen. Dit geeft armslag en de mogelijkheid om bij verschillende projecten de meest geschikte mensen in te zetten.