Audit “Terug naar de Grensmaas” (Grensmaasproject)

In 15 jaar planvorming heeft het Grensmaasproject steeds weer te maken gehad met belangrijke kwaliteitsconcessies. Pragmatische besluiten en de wens tot budgetneutraliteit zette stapsgewijs druk op de ruimtelijke kwaliteit en de natuurontwikkelingsdoelen van het project. In 2011 bleek de projectconstructie … Lees meer

Over Bureau Drift

Bureau Drift is het landschapsecologisch advies- en planbureau van Bart Peters: geëngageerd landschapsecoloog en plannenmaker en liefhebber van ons rivierengebied. Hij is al bijna 30 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuurprojecten en gebiedsontwikkelingsprogramma’s, vaak langs de grote rivieren, maar … Lees meer

Overzicht van projecten

Selectie van projecten Rijn in Beeld Inrichtingsplan Meinerswijk Inrichtingsplan hoogwatergeul Wanssum Audit beheer IJsseluiterwaarden SBB Zandmaas: terrassen en kwelgeulen Inrichting Lus van Linne Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting Systeemontwikkeling van de Biesbosch Adviesteam Uiterwaardinrichting/rivierecologie LNV Landschapsecologische visie (Groenvisie) Maasplassen Projecten ‘Ruimte voor de Rivier’ Beheerplan Natura … Lees meer